PAR MUMS

Mēs esam komanda!

Ko veido dažādu nozaru speciālisti, kas apvienojušies, lai sniegtu palīdzību un konsultācijas gan skolēniem, gan studentiem dažādu darbu izstrādē.

Piedāvājam dažādu darbu izstrādi!

Kā arī konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē, jo nereti tieši tas ir nepieciešams studentam, lai izstrādātu, piemēram, savu kvalifikācijas darbu.

Piedāvājam biznesa plānu izstrādi!

Kā arī palīdzību mūsdienīgu CV un motivācijas vēstuļu izstrādē.

PAKALPOJUMI / CENAS

* darbu nodošanas termiņi sākot divas dienas no pasūtījuma brīža
REFERĀTS/ESEJA/MĀJASDARBS
(cena no euro 20)
STUDIJU/KURSA DARBS
(cena no euro 70)
PRAKSES ATSKAITE
(cena no euro 80)
BIZNESA PLĀNS
(cena no euro 80)
STUDIJU PROJEKTS
(cena no euro 70)
KVALIFIKĀCIJAS DARBS
(cena no euro 300)
BAKALAURA DARBS
(cena no euro 350)
MAĢISTRA DARBS
(cena no euro 400)
ZINĀTNISKAIS RAKSTS
(cena no euro 50)
DARBU NOFORMĒŠANA PĒC METODISKAJIEM NOSACĪJUMIEM
(cena pēc vienošanās)
CV UN MOTIVĀCIJAS VĒSTULE
(cena euro 30-50)
KONSULTĀCIJAS/DARBU PARAUGI
(cena pēc vienošanās)

STUDENTAM

Referāts

Referāts tiek izstrādāts ar mērķi detalizētāk izpētīt, izzināt un izvērtēt kādu tēmu (tematu) un iepazīstināt ar to auditoriju (mutvārdu vai rakstveida formā). Referāts attīsta zinātniskās valodas stilu, pētnieciskā darba iemaņas, rosina interesi par mācību vielu un veicina patstāvīgumu. Referāts ir darbs ar zinātniska pētījuma ievirzi, tāpēc to raksta populārzinātniskā vai zinātniskā valodas stilā, lietojot atbilstošu terminoloģiju un citus speciālās leksikas līdzekļus. Izteiktos spriedumus un secinājumus autors pamato, izmantojot citātus, parafrāzes un bibliogrāfiskās atsauces.

Kursa darbs (studiju darbs)

Kursa darbs ir rakstveidā noformēts patstāvīgs pētījums. Tā izstrādāšanas mērķis ir iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, pamatojoties uz teorētisko zināšanu sistematizāciju. Kursa darba izstrādāšanai jāpalīdz sagatavot studentu par kvalificētu speciālistu, kas spēj radoši apgūt daudzveidīgo praktisko materiālu, prasmīgi analizējot to, izdarīt teorētiskus vispārinājumus, pamatot savus secinājumus un priekšlikumus. Šim darbam arī jāveicina pētījumu rakstveida literārās, tehniskās un bibliogrāfiskās noformēšanas apgūšana.

Prakses atskaite

Prakse ir profesionālās studiju programmas neatņemama sastāvdaļa un tiek organizēta saskaņā ar studiju plānu. Prakses mērķis – dot iespēju studentiem nostiprināt studiju kursos iegūtās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstošu kompetenci un apgūt praktiskas iemaņas.

Biznesa plāns/Studiju projekts

Rakstot biznesa plānus jau studiju laikā, studenti izprot ta plānošanas būtība un biznesa plāna struktūra.

Kvalifikācijas, bakalaura, maģistra darbi

Kvalifikācijas darbs ir patstāvīgs pētījums – informācijas analīzes un priekšlikumu kopums, izmantojot prakses laikā iegūto informāciju un praktisko pieredzi, kā arī studiju laikā apgūtās teorētiskās zināšanas.

Bakalaura darbs ir oriģināls pētnieciskais darbs, kas pierāda autora akadēmiskās prasmes un kompetences zinātniskajā darbā, kā arī spējas radoši risināt aktuālus nozares jautājumus. Šajā darbā tiek apkopotas un risinātas aktuālas teorētiskās un praktiskās problēmas izvēlētajā jomā, veikta koncepciju analīze un izpēte, kā rezultātā tiek gūtas jaunas atziņas un atsegtas pētījuma rezultātu praktiskās un teorētiskās izmantojamības iespējas.

Maģistra darbs ir maģistra studiju noslēguma darbs. Izstrādājot maģistra darbu, students parāda prasmi apkopt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas iegūtas studēšanas procesā un izmantot tās radoši tēmas izstrādāšanā kā arī aizstāvēt izstrādātos priekšlikumus.

Zinātniskais raksts

Zinātniskā raksta mērķis ir informēt zinātnisko sabiedrību, profesionāļus un studējošos par jauna vai jau publicēta pētījuma rezultātiem, to nozīmi pētniecībā un dažādās dzīves jomās, atspoguļot pētījuma metodoloģiju un rosināt diskusiju.   Zinātnisku rakstu publicē zinātniskā žurnālā, zinātniskas konferences vai tematiskā zinātnisku rakstu krājumā. Pirms publicēšanas zinātniskie raksti parasti tiek anonīmi recenzēti. Žurnāla vai rakstu krājuma redkolēģija izvērtē raksta saturisko un valodas kvalitāti, formālo prasību atbilstību izdevuma prasībām, kā arī nodod iesniegto rakstu recenzēšanai.   Zinātniskus rakstus var raksturot un klasificēt pēc dažādiem kritērijiem, t. i., pēc datu vākšanas metodēm, datu vai avotu līmeņiem u. c. Zinātniskā raksta veidi var būt šādi: oriģinālraksts, pārskata raksts, īsraksts, gadījuma analīzes raksts, empīrisks raksts, metodoloģisks raksts, metaanalīzes raksts, teorētisks raksts, replikācijas raksts u. c.

Mājasdarbs

Lai novērtētu studentu zināšanas katrā no studiju kursiem tiek uzdoti mājasdarbi, kas sniedz iespēju novērtēt kā students apguvis mācību vielu.

CV un motivācijas vēstule

Pieteikums vakancei ir pirmais priekšstats, kas par tevi izveidosies darba devējam. Tāpēc svarīgi ir piedomāt, kādu CV un motivācijas vēstuli potenciālais darba ņēmējs sagatavo.

Konsultācijas studentiem

Mūsu komanda piedāvā konsultācijas gan klātienē, gan tiešsaistē, lai palīdzētu studentiem rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar darbu izpildes procesu, sākot ar tēmas izvēli un ievada daļu, beidzot jau ar prezentācijas un runas sagatavošanu aizstāvēšanai.

Darbu arhīvs

Ja nepieciešams kāds paraugs, lai izprastu kā labāk uzrakstīt mājasdarbu, studiju darbu, prakses atskaiti, biznesa plānu, sazinaties ar mums, iespējams, mūsu darbu arhīvā būs paraugs, kas noderēs.

Studentam

JAUTĀJUMI / ATBILDES

Mājasdarbus, esejas, referātus, kursa/studiju darbus, prakses atskaites, biznesa plānus, projektus, prezentācijas + runas, kvalifikācijas darbus, bakalaura darbus, maģistra darbus, CV un motivācijas vēstules, darbu paraugus un konsultācijas.

Lai pieteiktu savu darba izpildei ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa mājaslapā vai arī jāuzraksta uz e-pastu info@studentsabsolvents.lv. Ieteicams rakstot e-pastu norādīt sekojošu informāciju, kas uzreiz palīdz noteikt cenu un darba izpildes termiņu:
  • darba veids;
  • darba tēma;
  • lappušu skaits;
  • darba nodošanas termiņš;
  • pētnieciskās daļas izstrādes prasības un plāni;
  • metodiskie norādījumu darba izpildei un noformējumam;
  • u.c.

Atbilstoši Jūsu atsūtītajai informācijai.

Garantējam konfidencialitāti, darbu kvalitāti, oriģinalitāti, izpildi iepriekš norunātajā laikā, vai pat ātrāk. Visiem darbiem tiek veikta bezmaksas labošana 14 dienu laikā pēc darba nodošanas dienas, ja tas nepieciešams.

Visa komunikācija notiek ar uzņēmuma pārstāvi elektroniskā veidā vai izmantojot tālruni.

ATSAUKSMES

VAKANCES

Mūsu komandā vienmēr ir gaidīti jauni kolēģi.

Ja esi persona, kurai padodas darbu izpilde kādā no augstskolās, universitātēs pasniedzamajiem studiju kursiem un esi drošs par savām spējām, sūti pieteikumu un un mūsu komanda sazināsies ar Tevi. Meklējam dažāda veida speciālistus.

KONTAKTI

studentsabsolvents.lv
Tālr.Nr.:
+371 2077 2077

Epasts:
studentsabolvents@gmail.com

info@studentsabsolvents.lv